1. Nachruf: Rudolf Zahradník (1928 – 2020)

    H. SchwarzORCID iD icon, B. FriedrichORCID iD icon

    Nachr. Chem., 69, 94 (2021), DOI: 10.1002/nadc.20214105792